Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Serwis

Urządzenia zastępcze


Urządzenia zastępcze

 • Oferta wynajmu urządzeń na czas trwania ich naprawy

  Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , adres Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym pod numerem KRS 0000010073, posiadająca NIP 952-18-66-652, kapitał zakładowy w kwocie 150.000,- złotych, zwana dalej: "Stalgast" oferuje usługi wynajmu na czas trwania naprawy dystrybuowanych przez nią urządzeń na następujących warunkach:

  Urządzenia zastępcze

  Cena wynajmu - cena za 1 dzień wynajmu.
  Koszt wysyłki - cena za wysyłkę i odbiór urządzenia firmą kurierską.
  Przy okresie wynajmu powyżej 5 dniu udzielamy 20% rabatu od ceny wynajmu.

  POBIERZ - Cennik wynajmu urządzeń (pdf)

 • Urządzenia wynajmowane przez Stalgast z podziałem na grupy

  Urządzenia zastępcze

  POBIERZ - Urządzenia wynajmowane przez Stalgast z podziałem na grupy (pdf)

 • Zasady wynajmu urządzeń
  • Oferta jest skierowana do partnerów handlowych Stalgast , tj. przedsiębiorców współpracujących ze Stalgast na podstawie zawartej ze Stalgast umowy i do pozostałych podmiotów, które zwane są dalej "Użytkownikami indywidualnymi", a łącznie partnerzy handlowi i Użytkownicy indywidualni zwani dalej „Najemcami".
  • Przyjęcie niniejszej oferty przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy, dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwis@stalgast.com jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
  • Dostępność urządzeń z danej grupy należy sprawdzić u Koordynatora Serwisu Stalgast. Dane Koordynatorów Serwisu Stalgast oraz kontakt do nich dostępne sa na stronie www.stalgast.com w zakładce "Serwis".
  • W przypadku wynajmu urządzeń z Grupy III i IV dla Użytkownika indywidualnego podłączenie urządzeń dokonywane jest obowiązkowo przez Stalgast. W takim wypadku do ceny wynajmu należy doliczyć koszt montażu zgodnie z tabelą w punkcie I., a także koszt dojazdu określony poniżej. Koszt dojazdu w przypadku zlecenia montażu w mieście stanowiącym bazę serwisową Stalgast (Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Rzeszów) - opłata zryczałtowana w kwocie 35 złotych.
   Koszt dojazdu w pozostałych przypadkach wynosi 1 złoty za każdy kilometr odległości pomiędzy bazą serwisową Stalgast a wskazanym przez Użytkownika indywidualnego miejscem montażu.
  • Urządzenia mogą być wynajęte jedynie na czas konieczny do wykonania naprawy urządzenia przez Stalgast, w ramach napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.
  • Urządzenie jest dostarczone do Najemcy wraz z dokumentem potwierdzającym aktualny stan techniczny. Wszystkie odstępstwa od opisanego stanu technicznego należy niezwłocznie zgłosić do Koordynatora Serwisu Stalgast, o którym mowa w punkcie 3. powyżej.
  • Najemca jest zobowiązany do oddania urządzenia w stanie w jakim zostało mu ono wydane, w szczególności jest zobowiązany do wyczyszczenia urządzenia i zabezpieczenia go do transportu w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu. W przypadku uchybienia powyższym zobowiązaniom Stalgast ma prawo do wykonania tych czynności na koszt Najemcy.
  • Uszkodzenie urządzenia w trakcie trwania umowy najmu skutkuje naprawą urządzenia na koszt Najemcy, a w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub jej koszt przewyższy wartość urządzenia, odpowiednie zastosowanie ma punkt 9.poniżej.
  • Zniszczenie lub utrata urządzenia będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Najemcę na rzecz Stalgast odszkodowania w kwocie 50% wartości katalogowej netto analogicznego towaru.
  • Do wszystkich podanych w niniejszej ofercie cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Lista dostępnych urządzeń

  Urządzenia zastępcze

  POBIERZ - Lista dostępnych urządzeń (pdf)