Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

O zakupach

Regulamin sklepu internetowego www.stalgast.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.stalgast.com przez spółkę Stalgast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 • 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):
  • 2.1. Usługodawca - Stalgast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-300 Warszawa, ul. Staniewicka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010073, NIP 952 18 66 652, REGON 017223787, kapitał zakładowy 150.000 złotych. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer telefonu (22) 801 40 50 63, fax.: (22) 517 32 32 dostępne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.00, adres e-mail: stalgast@stalgast.com,
  • 2.2. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  • 2.3. Sklep internetowy - prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https:// www.stalgast.com, sklep internetowy umożliwiający zakup Towarów;
  • 2.4. Towary - produkty wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  • 2.5. Cennik - ceny Towarów dla poszczególnych rodzajów Towarów,
  • 2.6. Konto - panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,
  • 2.7. Rejestracja - podanie danych przez Użytkownika w celu założenia Konta niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze Sklepu internetowego,
  • 2.8. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).
 • 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym przez witrynę Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:
  • 3.1. Przeglądarka m. in.:
   • 3.1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   • 3.1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   • 3.1.3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • 3.2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,
  • 3.3. połączenie z siecią Internet,
  • 3.4. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

 

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

 • 1. Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.stalgast.com na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.
 • 2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.
 • 3. Usługodawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 3. Rejestracja

 • 1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania numeru NIP, podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto. Po jego otwarciu należy dokonać pierwszego logowania.
 • 2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii zamówień, zwrotów i reklamacji, książka adresowa oraz dedykowane oferty i promocje oraz dedykowane informacje i porady.

 

§ 4. Składanie zamówień

 • 1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na stronie www.stalgast.com zgodnie z § 3 Regulaminu.
 • 2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Towaru w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 • 3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • 4. Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 • 5. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.
 • 6. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Usługodawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Użytkownika e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Użytkownika przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.
 • 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 • 8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Usługodawcy.
 • 9. Koszty transportu i dostawy Towarów określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy” : www.stalgast.com/warunki-i-koszty-dostawy.
 • 10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje umieszczona na Moje Konto w zakładce Historia zamówień.

 

§ 5. Ceny

 • 1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej nie zawierają podatku VAT (ceny netto).
 • 2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy” : www.stalgast.com/warunki-i-koszty-dostawy.
 • 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 

§ 6. Formy płatności

 • 1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru. Przy odbiorze osobistym możliwa jest też zapłata ceny Towaru kartą płatniczą.
 • 2. Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer, karta płatnicza.
 • 3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) będą realizowane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

 

§ 7. Czas realizacji zamówień

 • 1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.
 • 2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 15:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.
 • 3. Użytkownik może, przy pomocy Konta ustalić datę realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego podczas składania zamówienia.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 • 2. Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.
 • 3. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.
 • 4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Towaru. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

 

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Towar z tytułu gwarancji

 • 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Towaru na stronie www.stalgast.com, z którego wynikać będzie okres i warunki gwarancji.
 • 2. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Usługodawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Użytkownik.
 • 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na stronie www.stalgast.com, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 10. Dane Użytkownika

 • 1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Usługodawcę usług.
 • 2. Dane Użytkownika zostają umieszczone w bazie Usługodawcy i mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne
 • 3. Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.
 • 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .
 • 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 • 6. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Towary.
 • 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

 

§ 11. Newsletter

 • 1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter").
 • 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).
 • 3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w ramach Konta.

 

§ 12. Prawa własności intelektualnej

 • 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 • 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 • 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.
 • 4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „" (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 października 2015 roku.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.stalgast.com. Korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 • 3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.
 • 5. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 • 7. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: sklep@stalgast.com z dopiskiem "Sklep Internetowy".
 • 8. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: sklep@stalgast.com lub telefonicznie na infolinię 801 40 50 63.