Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

O zakupach

Regulamin sklepu internetowego www.stalgast.com

Obowiązuje od dnia 2023-01-13

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.stalgast.com przez spółkę Stalgast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):

2.1. Sprzedawca - Stalgast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010073, NIP 9521866652, REGON 017223787, kapitał zakładowy 150.000 złotych. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer telefonu 801 40 50 63, fax.: (22) 517 32 32 dostępne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.30, adres e-mail: stalgast@stalgast.com,

2.2. Kupujący - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, tj. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną,

2.3. Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.stalgast.com sklep internetowy umożliwiający zakup Towarów,

2.4. Towary - produkty wyposażenia gastronomicznego, środki czystości oraz do dezynfekcji, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

2.5. Cennik - ceny Towarów dla poszczególnych rodzajów Towarów,

2.6. Strona - strona internetowa Sprzedawcy https://www.stalgast.com, za pośrednictwem której Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego,

2.7. Konto - panel przydzielony Kupującemu na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Kupującego, w tym jego dane osobowe, podane w procesie Rejestracji,

2.8. Rejestracja – przekazanie przez potencjalnego Kupującego danych i oświadczeń niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 3,

2.9. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.),

2.10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,

2.11. Przedsiębiorca konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę kupna – sprzedaży Towarów bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:

3.1. Przeglądarka, m. in.:

3.1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

3.1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub

3.1.3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

3.2. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,

3.3. Połączenie z siecią Internet,

3.4. Dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.

2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 9 Regulaminu.

3. Sprzedawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących Przedsiębiorcami, które swój status Przedsiębiorcy potwierdzają w procesie Rejestracji.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie wymagającego w szczególności podania numeru NIP, adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła i zaakceptowanie Regulaminu. Na podany przez rejestrującego się Kupującego adres e-mail zostaje wysłana wiadomość elektroniczna z linkiem aktywującym Konto, który po otwarciu umożliwia pierwsze logowanie.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności w postaci oferty, podglądu historii zamówień i rozliczeń, książki adresowej, dedykowanych ofert i promocji oraz dedykowanych informacji i porad.

§ 4. Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na Stronie zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Zamówienia do Sklepu Internetowego składane są elektronicznie. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór Towaru oferowanego w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” oraz dalszą realizację procesu zamówienia zgodnie z ust 3 i nast. poniżej.

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „Zamawiam i płacę” i akceptacji aktualnie obowiązującego Regulaminu.

4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która wysyłana jest na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Zamówienie uznaje się za złożone w danym Dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Kupującego do godz. 15:00 tego dnia. Zamówienia złożone w Dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy

uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera numer i datę zamówienia, rodzaj zamówionego Towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane Kupującego, miejsce, sposób i koszt dostawy, a także termin dostawy, o ile Kupujący go wskaże.

6. Jeżeli treść potwierdzenia otrzymania zamówienia nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności, a Sprzedawca prześle Kupującemu skorygowaną treść potwierdzenia otrzymania zamówienia.

7. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 8.

8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, przy czym przy płatności za Towar w formie przelewu lub on-line termin ten liczony jest od daty uznania rachunku Sprzedawcy ceną Towaru.

9. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca w terminie określonym w ust. 8 powyżej przedstawia Kupującemu e-mailem lub telefonicznie (zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy Rejestracji) propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Nieuzgodnienie nowych warunków realizacji zamówienia lub brak odpowiedzi ze strony Kupującego w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. wiadomości elektronicznej bądź kontaktu (w tym także próby kontaktu) telefonicznego w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Kupującego nowych warunków realizacji zamówienia i anulowanie zamówienia.

10. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

11. Koszty transportu i dostawy Towarów określone są na Stronie w sekcji „Warunki dostawy i koszty dostawy”: www.stalgast.com/warunki-i-koszty-dostawy.

12. Każda sprzedaż Towarów dokumentowana jest fakturą VAT. Sprzedawca stosuje faktury elektroniczne. Faktura VAT w wersji elektronicznej jest umieszczana na „Moje Konto” w Panelu Klienta w zakładce „Historia zamówień” i jest dostępna do pobrania po zalogowaniu się do Panelu Klienta.

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych. Ceny podawane są w kwocie brutto oraz netto.

2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy”: www.stalgast.com/warunki-i-koszty-dostawy.

3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień otrzymanych przez Sprzedawcę przed ich dokonaniem.

§ 6. Formy płatności

1. Zapłata za Towary dokonywana jest za pobraniem środków przy dostawie, przelewem lub w formie online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) - w sposób wybrany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Zamówione Towary wydawane są Kupującemu za pobraniem przy odbiorze Towaru lub po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon lub dokumentu o centralizacji podatku VAT w przypadku, gdy podmiot nie posiada samodzielnego NIP lub Regon.

§ 7. Czas realizacji zamówień

1. Wysyłka Towarów objętych zamówieniem jest dokonywana w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostaw realizowanych za pobraniem lub od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny w przypadku dostaw realizowanych na podstawie innych form płatności. Dostawa Towarów dokonywana jest w ciągu 48 godzin od daty wysyłki lub w odniesieniu do środków chemicznych - 72 godzin od tej daty. Powyższe nie dotyczy terminu ustalonego zgodnie z § 4 ust. 9. Regulaminu lub wskazanego zgodnie z ust. 2 poniżej.

2. Kupujący może, przy pomocy Konta, ustalić termin realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego podczas składania zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru oraz zwrot ceny

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie Formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na Stronie w sekcji https://stalgast.com/formularz-odstapienia i przesłanie go Sprzedawcy drogą elektroniczną lub pocztą na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie. Kupujący w ww. terminie obowiązany jest także do wysłania na swój koszt Towaru do Sprzedawcy na adres Stalgast Logistic, Inwestycyjna 15, 26-612 Radom, z dopiskiem „Rampa Serwis”. Towar winien być odesłany w jego oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Przedsiębiorcy konsumenta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Towaru użytkowanego przez Kupującego oraz Towaru, w którym, w wyniku ingerencji Kupującego, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany. Zapis powyższy nie dotyczy Przedsiębiorcy konsumenta, który w takim wypadku zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba, że nie został o nim właściwie poinformowany. Wysokość odszkodowania należnego od Przedsiębiorcy konsumenta ustalana jest przez Sprzedawcę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nowego Towaru a wartością Towaru zwróconego, z uwzględnieniem stopnia zużycia, a także kosztów naprawy i czyszczenia tego Towaru.

3. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

a. Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte,

c. Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

4. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku Przedsiębiorcy konsumenta za datę zwrotu uznaje się także datę wysłania Towaru do Sprzedawcy.

5. Zwrot zapłaconej ceny Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Sprzedawcę odesłanego Towaru. W przypadku Przedsiębiorcy konsumenta zwrot zapłaconej ceny oraz zwrot kosztów dostawy Towaru do Przedsiębiorcy konsumenta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał odstąpienie od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem powyższych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Przedsiębiorcę konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu gwarancji

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym lub opublikowanym przy karcie Towaru na Stronie, z którego wynika okres i warunki gwarancji.

2. Kupujący w ramach gwarancji ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji w ramach gwarancji koszty przesyłek Towaru o wadze poniżej 35 kilogramów w wysokości określonej w § 4 ust.11 Regulaminu lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) co do Towaru o wadze powyżej 35 kilogramów pokrywa Kupujący.

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zapisanymi w dokumencie gwarancyjnym lub w niniejszym Regulaminu do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych Towaru (niezgodność Towaru z umową) i wad prawnych Towaru (rękojmia), niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Sprzedawca jest odpowiedzialny jedynie za te wady fizyczne, które istniały w dacie wydania Towaru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w tej dacie w Towarze. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli Kupujący wiedział o wadzie w dacie zakupu.

2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w ciągu 7 dni od daty dostawy i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie w ww. terminie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy w terminie 7 dni od jej stwierdzenia. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorcy konsumenta. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, jeśli ujawnią się one przed upływem 1 roku od dnia wydania Towaru. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca konsument jego roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, przy czym nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany. Przedsiębiorca konsument ma prawo, zamiast usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób przez niego wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy na adres wskazany w niniejszej umowie, a jeśli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania byłoby to nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje co do wad Towaru w terminie 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w ww. terminie nie skutkuje jej uznaniem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Sprzedawca w ww. terminie nie ustosunkuje się do żądania zawartego w reklamacji Przedsiębiorcy konsumenta uznaje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 11. Dane osobowe Kupującego

1. Kupujący, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz w części w tej ustawie określonej na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz jej realizacji, w tym na ich przetwarzanie przez inne podmioty w ww. celu (przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele oraz inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji umów będących przedmiotem niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizowania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Kupujący podając swoje dane osobowe potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

3. Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami Ustawy oraz RODO.

4. Kupujący, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy oraz RODO może - przy Rejestracji lub w każdym innym dowolnym terminie - wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez niego danych osobowych w celu ich profilowania oraz w celu otrzymywania od Usługodawcy ofert i informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną oraz na świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter"). Zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do Konta. Podanie tych danych oraz zgoda na otrzymywanie ww. ofert i informacji handlowych oraz na ich profilowanie są dobrowolne.

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu i do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej poprzez Stronę lub złożenie oświadczenia pisemnego wysłanego pocztą poleconą na adres Sprzedawcy lub w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz Newslettera poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do Konta.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie internetowej https://stalgast.com/polityka-prywatności.

7. Kupujący będący osobą prawną może - przy rejestracji lub w każdym innym dowolnym terminie - wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach w formie Newslettera.

8. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 12. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Kupującego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

3. Kupujący może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Kupujący nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „"(Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 13 stycznia 2023.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo przy składaniu zamówienia do akceptacji aktualnie obowiązującego regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia złożenie zamówienia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia.

3. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Kupującego bez jego wiedzy lub zgody.

5. Zdjęcia zamieszczane na Stronie mają charakter ilustracyjny i nie są specyfikacją techniczną Towaru. Istotne cechy Towaru ( specyfikacja) są wiążące, o ile zostaną wskazane w ofercie Sklepu. Wyposażenie Towaru zależy od zamówionej wersji Towaru.

6. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana zgodnie z prawem polskim. Językiem obowiązującym przy zawieraniu umów w Sklepie jest język polski.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

8. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: stalgast@stalgast.com z dopiskiem "Sklep Internetowy".

9. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: stalagst@stalgast.com lub telefonicznie na infolinię 801 40 50 63.

Regulamin sklepu internetowego do dn. 12.01.2023