Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Serwis

Zgłoszenie serwisowe


Informacje o urządzeniu:

Adres interwencji:

Zgłaszający:

Anuluj

1. Podane w niniejszym zgłoszeniu dane osób fizycznych, które są danymi osobowymi podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa"), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Administratorem danych osobowych jest Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000010073, posiadająca NIP: 9521866652, kapitał zakładowy w wysokości 150.000 złotych (dalej, jako "Stalgast").
2. Osoba fizyczna, której dane podlegają ww. ochronie dokonując niniejszego zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę i przez Stalgast podanych przez nią danych osobowych w celu podejmowania przez Stalgast czynności mających na celu realizację przez Stalgast niniejszego zgłoszenia. Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do realizacji niniejszego zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stalgast jedynie w ww. celu.
3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownych oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej Stalgast, tj. umowy@stalgast.com.
4. Stalgast przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą oraz RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Stalgast, tj. www.stalgast.com w zakładce Polityka Prywatności.

 Pole wymagane** Wymagane jeśli naprawa gwarancyjna*** Wymagane jeśli istnieje